Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
still
/stil/
Jump to user comments
tính từ
 • im, yên, tĩnh mịch
  • to stand still
   đứng im
  • a still lake
   mặt hồ yên lặng
  • to be in still meditation
   trầm tư mặc tưởng
 • làm thinh, nín lặng
  • to keep a still tongue in one's head
   làm thinh, nín lặng
 • không sủi bọt (rượu, bia...)
IDIOMS
 • the still small voice
  • tiếng nói của lương tâm
 • still waters run deep
  • (xem) deep
phó từ
 • vẫn thường, thường, vẫn còn
  • he is still here
   nó vẫn còn ở đây
 • tuy nhiên, ấy thế mà
  • he is old and still he is able
   ông ấy già rồi ấy thế mà vẫn có đủ năng lực
 • hơn nữa
  • still greater achievements
   những thành tựu to lớn hơn nữa
danh từ
 • sự yên lặng, sự yên tĩnh, sự tĩnh mịch
  • in the still of night
   trong sự yên tĩnh của ban đêm
 • bức ảnh chụp (khác với bức ảnh in ra từ một cuốn phim chiếu bóng)
 • (thông tục) bức tranh tĩnh vật
ngoại động từ
 • làm cho yên lặng, làm cho bất động
 • làm cho yên lòng, làm cho êm, làm cho dịu
  • to still someone's fear
   làm cho ai bớt sợ
nội động từ
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) lặng, lắng đi
  • the wind stills
   gió lặng
danh từ
 • máy cất; máy cất rượu
ngoại động từ
 • chưng cất; cất (rượu)
Related search result for "still"
Comments and discussion on the word "still"