Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
yet
/jet/
Jump to user comments
phó từ
 • còn, hãy còn, còn nữa
  • we have ten minutes yet
   chúng ta còn mười phút nữa
  • I remember him yet
   tôi còn nhớ anh ta
  • while he was yet asleep
   trong khi anh ta còn đang ngủ
  • there is much yet to do
   hãy còn nhiều việc phải làm lắm
  • you mush work yet harder
   anh còn phải làm việc tích cực hơn nữa
  • I have a yet more important thing to say
   tôi còn có một điều quan trọng hơn nữa để nói
 • bây giờ, lúc này
  • can't you tell me yet?
   bây giờ anh có thể nói với tôi được chưa?
  • we needn't do it just yet
   chúng ta chẳng cần làm điều đó lúc này
 • tuy thế, tuy vậy, nhưng mà, mà, song
  • it is strange, yet true
   thật là kỳ lạ nhưng mà đúng sự thực
  • I agree with you, but yet I can't consent
   tôi đồng ý với anh song tôi không thể nào thoả thuận được
 • dù sao, dù thế nào
  • he will do it yet
   dù thế nào nữa nó cũng sẽ làm điều đó
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vả lại, hơn nữa
  • much yet remains to be said
   vả lại còn nhiều điều phải nói
IDIOMS
 • as yet
  • cho đến nay, cho đến bây giờ
   • he has not known our abilities as yet
    cho đến nay hắn chưa biết khả năng của chúng ta
 • nor yet
  • mà cũng không
 • not yet
  • chưa, còn chưa
   • he has not yet finished his task
    nó chưa làm xong bài
liên từ
 • nhưng mà, song, ấy vậy mà, tuy thế, tuy nhiên
  • he worked hard, yet he failed
   hắn ta làm việc tích cực ấy thế mà lại trượt
Related search result for "yet"
Comments and discussion on the word "yet"