Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
in
/in/
Jump to user comments
giới từ
 • ở, tại, trong (nơi chốn, không gian...)
  • in the room
   trong phòng
  • in the Soviet Union
   ở Liên Xô
  • in the sky
   trong bầu trời
  • in the crowed
   trong đám đông
  • in the dark
   trong bóng tối
  • in the rain
   trong mưa, dưới trời mưa
  • in a storm
   trong cơn bão
  • to serve in the army
   phục vụ trong quân đội
  • in Shakespeare
   trong (những tác phẩm của) Sếch-xpia
 • về, vào, vào lúc, trong, trong lúc (thời gian)
  • in spring
   về mùa xuân
  • in 1945
   vào năm 1945
  • in the morning
   vào buổi sáng
  • the first time in one's life
   lần đầu tiên trong đời
  • in an hour
   trong một tiếng đồng hồ, trong một giờ
  • it was done in a day
   việc đó làm xong trong một ngày
 • ở vào, trong (phạm vi, hoàn cảnh, điều kiện, trạng thái, tâm trạng...); trong khi, trong lúc, đang lúc, đang
  • to be in a favourable postision
   ở vào thế thuận lợi
  • in any case
   trong bất kỳ trường hợp nào
  • in someone's power
   trong phạm vi quyền lực của ai
  • in someone's place
   ở vào địa vị ai
  • blind in one eye
   chột mắt
  • small in stature
   vóc người nhỏ bé
  • in perplexity
   đang bối rối lúng túng
  • in a firy
   trong cơn giận dữ
  • in tears
   đang khóc
  • in debt
   mang công mắc nợ
  • in fruit
   đang ra quả
  • in crosssing the river
   trong khi qua sông
  • in my absence
   trong lúc tôi vắng mặt
  • in the very act
   khi đang hành động, quả tang
 • vào, vào trong
  • to throw in the fire
   ném vào lửa
  • to look in a mirror
   nhìn vào gương
  • to be absorbed in work
   mải mê công việc
 • theo
  • in my opinion
   theo ý kiến tôi
  • in his fancy
   theo trí tưởng tượng của hắn; trong trí tưởng tượng của hắn
 • thành
  • packed in dozens
   đóng thành từng tá
  • to go in twos and threes
   đi thành từng nhóm hai, ba
  • to cut in two
   cắt thành hai phần, chia làm đôi
  • falling in folds
   rủ xuống thành nếp
 • bằng
  • writter in English
   viết bằng tiếng Anh
  • to build in wood
   xây dựng bằng gỗ
  • a statue in marble
   pho tượng bằng cẩm thạch
 • mặc, đeo...
  • a lady in in red
   một bà mặc áo màu đỏ
  • in decorations
   đeo huân chương
  • to cry in pain
   kêu khóc vì đau
 • để
  • in my defence
   để bảo vệ cho tôi
  • in reply to...
   để trả lời cho...
  • in return for something
   để đền đáp lại cái gì, để trả lại cái gì
  • in opposition to
   để chống lại, để phản đối lại
 • về, ở
  • to be weak in English
   kém về môn tiếng Anh
  • a lecture in anatomy
   bài thuyết trình về giải phẫu
  • to differ in something
   khác nhau về cái gì
  • to change in volume
   thay đổi về khối lượng
  • to diminish in size
   thu nhỏ về kích thước
  • rich in quality
   phong phú về chất lượng
  • to believe in something
   tin tưởng ở cái gì
  • the latest thing in electronics
   (thông tục) cái mới nhất về điện tử
  • four meters in length
   bốn mét (về) chiều dài
  • three metters in width
   bốn mét (về) chiều rộng
IDIOMS
 • in all
  • (xem) all
 • in fact
  • (xem) fact
 • in itself
  • (xem) itself
 • in so far as
  • (xem) far
 • in that
  • bởi vì
 • in truth
  • thực vậy
 • to be not in it
  • không nước gì, không ăn thua gì; không phải là một đối thủ đáng gờm
 • he has it in him
  • hắn có đủ khả năng làm điều đó
 • there is not one in a hundred
  • trăm phần không có lấy một phần
phó từ
 • vào
  • to walk in
   đi vào, bước vào
  • to lock somebody in
   giam ai vào
 • ở nhà
  • is anyone in?
   có ai ở nhà không?
 • đến, đến bến, cặp bến
  • summer is in
   mùa hạ đã đến
  • the train is in
   xe lửa đã đến
  • the boat is in
   tàu đã cặp bến
 • đang nắm chính quyền
  • the Vietnam Workres' Party is one which is in
   Đảng Lao động Việt nam là đảng nắm chính quyền
 • đang mùa; đang thịnh hành, đang là cái mốt
  • pineapples are in
   đang mùa dứa
  • nylon stocking are in
   bít tất ny lông đang là cái mốt
 • ở trong, ở bên trong
  • a coat with the woolly side in
   áo choàng có lượt len lót trong
IDIOMS
 • to be in for
  • mắc vào, lâm vào
   • to be in for trouble
    lâm vào cảnh khó chịu phiền muộn
   • to be in for it
    gặp chịu khó chuyện, gặp chuyện bực mình (do chính mình gây ra)
  • dự thi (một cuộc đua...)
   • to be in for an examination
    đi thi
 • to be in with somebody
  • giận ai, bực mình với ai
 • in and out
  • ra ra vào vào, đi đi lại lại
 • in on it
  • (thông tục) biết thừa đi rồi, biết tỏng đi rồi
 • in with it!
  • để vào!, đem vào!
danh từ
 • (số nhiều) (chính trị) (the ins) Đảng đang nắm chính quyền
  • the ins and the outs
   đảng đang nắm chính quyền và đảng không nắm chính quyền
 • đảng viên đảng nắm chính quyền
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nơi vào, chỗ vào; sự đưa vào
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thế lực
IDIOMS
 • the ins and outs
  • những chỗ lồi ra lõm vào, những chỗ ngoằn ngoèo (của một nơi nào)
  • những chi tiết (của một vấn đề...)
tính từ
 • trong, nội
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cầm quyền
  • the in party
   đảng cầm quyền
ngoại động từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ); (tiếng địa phương)
 • thu thập lại, thu vén lại, thu lại; gặt
  • to in the hay before it rains
   thu vén cỏ khô trước khi trời mưa
 • bao quanh, quây lại
Comments and discussion on the word "in"