Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
inch
/intʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • đảo nhỏ (Ê-cốt)
danh từ
 • insơ (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 2, 54 cm)
 • mức (nước, mưa...) một insơ
 • một chút, một chút xíu, một tí; một tấc (đất...); một bước
  • to ground
   tranh chấp từng tất đất
  • not to yield (give way) an inch
   không nhượng một bước
 • (số nhiều) tầm vóc
  • a man of your inches
   người cùng tầm vóc như anh
IDIOMS
 • by inches
 • inch by inch
  • dần dần; tí một; từng bước
 • every inch
  • về mọi mặt, hoàn toàn, hệt như
   • to look every inch a sailor
    trông hệt như một thuỷ thủ
 • give him an inch and he'll take an ell
  • (tục ngữ) cho nó một thì nó vớ mười; cho nó được đằng chân nó sẽ lấn đằng đầu
 • within an inch of
  • suýt nữa, gần
   • to flog somebody within an inch of his life
    đánh cho ai gần chết
động từ
 • đi lần lần, đi rất chậm, đi từng bước, dịch lần lần
  • to inch along the street
   đi lần lần dọc theo phố
  • to inch one's way forward
   tiến lên từng bước một
Related words
Related search result for "inch"
Comments and discussion on the word "inch"