Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
jowl
/dʤaul/
Jump to user comments
danh từ
  • xương hàm, hàm (thường là hàm dưới)
  • cằm xị (người); yếm (bò); diều (chim)
  • đầu (cá hồi...)
IDIOMS
  • cheek by jowl
    • (xem) cheek
Related search result for "jowl"
Comments and discussion on the word "jowl"