Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
kill
/kil/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • giết, giết chết, làm chết, diệt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to be killed on the spot
   bị giết ngay tại chỗ
  • to kill one's time
   giết thì giờ
  • to kill a colour
   làm chết màu
 • ngả, giết làm thịt (một con bò...)
 • tắt (máy...); làm át, làm lấp (tiếng...)
  • the drums kill the string
   tiếng trống làm át tiếng đàn dây
 • làm tiêu tan, làm hết (hy vọng...)
 • làm khỏi, trừ diệt (bệnh, đau...)
 • làm thất bại, làm hỏng; bác bỏ
  • to kill a bill
   bác bỏ một dự luật (ở quốc hội...)
 • làm phục lăn, làm choáng người, làm thích mê, làm cười vỡ bụng
  • got up (dolled up, dressed) to kill
   diện choáng người làm cho thiên hạ phục lăn
  • the story nearly killed me
   câu chuyện làm cho tôi cười gần chết
 • gây tai hại, làm chết dở
  • to kill somebody with kindness
   vì ân cần tử tế quá mà gây tai hại cho ai
 • (thể dục,thể thao) bạt một cú quyết định (quần vợt); chận đứng (bóng đá)
 • (kỹ thuật) ăn mòn
nội động từ
 • giết, giết chết
 • giết thịt được
  • pigs do not kill well at that age
   lợn vào tuổi này giết thịt chưa được tốt
IDIOMS
 • to kill off
  • giết sạch, tiêu diệt
 • to kill by inches
  • giết dần, giết mòn
 • to kill two birds with one stone
  • (xem) bird
 • to laugh fit to kill
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cười vỡ bụng
danh từ
 • sự giết
 • thú giết được (trong cuộc đi săn)
Related search result for "kill"
Comments and discussion on the word "kill"