Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
defeat
/di'fi:t/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thất bại (của một kế hoạch...); sự tiêu tan (hy vọng...)
 • (quân sự) sự thua trận, sự bại trận
  • to suffer (sustain) heavy defeat
   bị thua nặng
 • sự đánh bại (kẻ thù)
 • (pháp lý) sự huỷ bỏ, sự thủ tiêu
ngoại động từ
 • đánh thắng, đánh bại
 • làm thất bại (một kế hoạch...); làm tiêu tan (hy vọng...)
 • (quân sự) sự thua trận, sự bại trận
  • to suffer (sustain) geavy defeat
   bị thua nặng
 • sự đánh bại (kẻ thù)
 • (pháp lý) sự huỷ bỏ, sự thủ tiêu
ngoại động từ
 • đánh thắng, đánh bại
 • làm thất bại (một kế hoạch...); làm tiêu tan (hy vọng...)
 • (pháp lý) huỷ bỏ, thủ tiêu
Related search result for "defeat"
Comments and discussion on the word "defeat"