Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
lard
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • mỡ lá
 • gỗ dác
  • faire du lard
   (thân mật) béo ra (vì ăn không ngồi rồi)
  • pierre de lard
   phấn thợ may
  • un gros lard
   (thông tục) người to béo
Related search result for "lard"
Comments and discussion on the word "lard"