Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
lasser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm chán ngấy
  • Lasser son auditoire
   làm cho cử tọa chán ngấy
 • làm nản
  • Lasser la patience de quelqu'un
   làm nản lòng nhẫn nại của ai
 • (từ cũ; nghĩa cũ) làm mệt mỏi
Related search result for "lasser"
Comments and discussion on the word "lasser"