Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
least
/li:st/
Jump to user comments
tính từ, số nhiều của little
 • tối thiểu, nhỏ nhất, ít nhất, kém nhất
  • there is not the least wind today
   hôm nay không có một tí gió nào
  • least common multiple
   (toán học) bội số chung bé nhất
phó từ
 • tối thiểu, ít nhất
IDIOMS
 • least of all
  • ít hơn cả, kém hơn cả
danh từ
 • tối thiểu, cái nhỏ nhất, cái kém nhất
IDIOMS
 • at [the] least
  • tối thiểu, ít nhất
 • in the least
  • tối thiểu, chút nào
 • not in the least
  • không một chút nào, không một tí nào
 • [the] least said [the] somest mended
 • the least said the better
  • (tục ngữ) nói ít đỡ hớ, nói nhiều thì hơn
 • to say the least of it
  • nói giảm nhẹ, nói giảm đên mức tối thiểu đi
Related words
Related search result for "least"
Comments and discussion on the word "least"