Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
list
/list/
Jump to user comments
danh từ
 • trạng thái nghiêng; mặt nghiêng
  • to have a list
   (hàng hải) nghiêng về một bên
  • this wall has a decided list
   bức tường này nghiêng hẳn về một bên
danh từ
 • mép vải; dải
 • mép vải nhét khe cửa
  • to line edges of door with list
   bịt khe cửa bằng mép vửi (cho khỏi gió lùa)
 • (số nhiều) hàng rào bao quanh trường đấu; trường đấu, vũ đài
  • to enter the lists against somebody
   thách thức ai, nhận sự thách thức của ai ((thường) dùng về cuộc tranh luận)
 • danh sách, sổ, bản kê khai
  • to draw up a list of..
   làm một bản danh sách về...
  • to strike off the list
   xoá tên khỏi danh sách
IDIOMS
 • active list
  • danh sách sĩ quan có thể được gọi nhập ngũ
ngoại động từ
 • viềm, diềm bằng vải
 • nhét mép vải (vào khe cửa)
 • ghi vào danh sách
ngoại động từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) thích, muốn
động từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) nghe
Related words
Related search result for "list"
Comments and discussion on the word "list"