Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
most
/moust/
Jump to user comments
tính từ, cấp cao nhất của much & many
 • lớn nhất, nhiều nhất
 • hầu hết, phần lớn, đa số
  • most people think so
   hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy
  • in most cases
   trong hầu hết các trường hợp
IDIOMS
 • for the most part
  • (xem) part
phó từ
 • nhất, hơn cả
  • the monkey is the most intelligent of all animals
   trong tất cả các loại khỉ là thông minh nhất
  • what most surprises me is that...
   điều làm cho tôi ngạc nhiên hơn cả là...
 • lắm, vô cùng, cực kỳ
  • this is a most interesting book
   đây là một cuốn sách hay lắm
  • most likely
   chắc chắn lắm
danh từ
 • hầu hết, phần lớn, phần nhiều, đa số, tối đa
  • most of the time
   phần lớn thời gian
  • most of the people
   đa số nhân dân
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cái cừ nhất, cái chiến nhất
IDIOMS
 • at [the] most
 • at the very most
  • tối đa, không hơn được nữa
 • to make the most of
  • tận dụng
Related search result for "most"
Comments and discussion on the word "most"