Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
major
Jump to user comments
tính từ (không đổi)
 • trưởng
  • Infirmière major
   y tá trưởng
danh từ giống đực
 • sĩ quan hành chính
 • người đỗ đầu
  • Major de promotion
   người đỗ đầu khóa
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sĩ quan quân y
 • (sử học) tiểu đoàn trưởng
  • major général
   tham mưu trưởng (thời chiến)
Related search result for "major"
Comments and discussion on the word "major"