Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
murky
/'mə:ki/
Jump to user comments
tính từ
 • tối tăm, u ám, âm u
  • murky darkness
   bóng tối dày đặc
  • a murky night
   một đêm tăm tối
Related words
Related search result for "murky"
Comments and discussion on the word "murky"