Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
march
/mɑ:tʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • March tháng ba
 • (quân sự) cuộc hành quân; chặng đường hành quân (trong một thời gian...); bước đi (hành quân)
  • a line of march
   đường hành quân
  • to be on the march
   đang hành quân
  • a day's march
   chặng đường hành quân trong một ngày
  • a march past
   cuộc điều hành qua
 • (nghĩa bóng) sự tiến triển, sự trôi đi
  • the march of events
   sự tiến triển của sự việc
  • the march of time
   sự trôi đi của thời gian
 • hành khúc, khúc quân hành
ngoại động từ
 • cho (quân đội...) diễu hành
 • đưa đi, bắt đi
  • the policemen march the arrested man off
   công an đưa người bị bắt đi
nội động từ
 • đi, bước đều; diễu hành
 • (quân sự) hành quân
IDIOMS
 • to march off
  • bước đi, bỏ đi
 • to march out
  • bước đi, đi ra
 • to march past
  • diễu hành qua
danh từ
 • bờ cõi, biên giới biên thuỳ
nội động từ
 • giáp giới, ở sát bờ cõi, ở tiếp biên giới
  • Vietnam marches with China
   Việt-nam giáp giới với Trungquốc
Related search result for "march"
Comments and discussion on the word "march"