Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
murmur
/'mə:mə/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng rì rầm, tiếng rì rào, tiếng xì xào, tiếng róc rách
  • the murmur of the wind
   tiếng rì rào của gió
  • the murmur of a brook
   tiếng róc rách của dòng suối
 • tiếng thì thầm, tiếng nói thầm
  • a murmur of conversation
   tiếng nói chuyện thì thầm
 • tiếng lẩm bẩm (tỏ ý bất bình); lời than phiền, lời kêu ca
  • systolic murmur
   (y học) tiếng tâm thu
  • diastolic murmur
   tiếng tâm trương
động từ
 • rì rầm, rì rào, xì xào, róc rách
 • thì thầm, nói thầm
 • lẩm bẩm; than phiền, kêu ca
Related search result for "murmur"
Comments and discussion on the word "murmur"