Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
overflow
/'ouvəflou/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tràn ra (nước)
 • nước lụt
 • phần tràn ra, phần thừa
IDIOMS
 • overflow meeting
  • cuộc họp ngoài hộ trường chính (vì thiếu chỗ)[,ouvə'flou]
ngoại động từ
 • tràn qua, làm tràn ngập
nội động từ
 • đầy tràn, chan chứa
  • to overflow with love
   chan chứa tình yêu thương
Related search result for "overflow"
Comments and discussion on the word "overflow"