Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
passé
Jump to user comments
tính từ
 • đã qua, quá khứ
  • Fait passé
   sự việc đã qua
  • Participe passé
   (ngôn ngữ học) động tính từ quá khứ
 • quá
  • il est dix heures passées
   đã quá mười giờ
 • phai màu
  • étoffe passée
   vải phai màu
danh từ giống đực
 • thời đã qua, dĩ vãng, quá khứ
  • Songer au passé
   nghĩ đến quá khứ
 • việc đã qua
  • Que le passé nous instruise
   hãy rút bài học ở việc đã qua
 • (ngôn ngữ học) thời quá khứ
giới từ
 • sau, quá
  • Passé dix heures
   sau mười giờ, quá mười giờ
  • Passé la place, elle retourna
   quá quảng trường, cô ta quay lại
Related search result for "passé"
Comments and discussion on the word "passé"