Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
photograph
/'foutəgrɑ:f/
Jump to user comments
danh từ
 • ảnh, bức ảnh
ngoại động từ
 • chụp ảnh (ai, cái gì)
nội động từ
 • chụp ảnh
  • I always photograph badly
   tôi chụp ảnh bao giờ cũng xấu
  • to photograph well
   ăn ảnh
Related words
Related search result for "photograph"
Comments and discussion on the word "photograph"