Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
picture
/'piktʃə/
Jump to user comments
danh từ
 • bức tranh, bức ảnh, bức vẽ
 • chân dung
  • to sit for one's picture
   ngồi để cho vẽ chân dung
 • người giống hệt (một người khác)
  • she is the picture of her mother
   cô ta trông giống hệt bà mẹ
 • hình ảnh hạnh phúc tương lai
 • hiện thân, điển hình
  • to be the [very] picture of health
   là hiện thân của sự khoẻ mạnh
 • vật đẹp, cảnh đẹp, người đẹp
  • her dress is a picture
   bộ áo của cô ta nom đẹp
 • ((thường) số nhiều) phim xi nê
 • (nghĩa bóng) cảnh ngộ; sự việc
  • out of (not in) the picture
   không hợp cảnh, không hợp thời, không phải lối
  • to put (keep) somebody in the picture
   cho ai biết sự việc, cho ai biết diễn biến của sự việc
  • to come into the picture
   biết sự việc, nắm được sự việc
ngoại động từ
 • về (người, vật)
 • mô tả một cách sinh động
 • hình dung tưởng tượng
  • to picture something to oneself
   hình dung một việc gì, tưởng tượng một việc gì
Related search result for "picture"
Comments and discussion on the word "picture"