Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
powdery
/'paudəri/
Jump to user comments
tính từ
  • đầy bột; đầy bụi
  • như bột; dạng bột
  • có thể tán thành bột
Related search result for "powdery"
Comments and discussion on the word "powdery"