Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
powder
/'paudə/
Jump to user comments
danh từ
 • bột; bụi
 • (y học) thuốc bột
 • phấn (đánh mặt)
 • thuốc súng
IDIOMS
 • food for powder
  • bia thịt, bia đỡ đạn
 • not worth powder and shot
  • không đáng bắn, không đáng để chiến đấu cho
 • put more powder into it!
  • hãy hăng hái lên một chút nữa nào!
 • smell of powder
  • kinh nghiệm chiến đấu, sự thử thách với lửa đạn
ngoại động từ
 • rắc bột lên, rắc lên
  • to powder with salt
   rắc muối
 • thoa phấn, đánh phấn (mặt, mũi...)
 • trang trí (bề mặt cái gì...) bằng những điểm nhỏ
 • ((thường) động tính từ quá khứ) nghiền thành bột, tán thành bột
  • powdered sugar
   đường bột
  • powdered milk
   sữa bột
Related search result for "powder"
Comments and discussion on the word "powder"