Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
public
/'pʌblik/
Jump to user comments
tính từ
 • chung, công, công cộng
  • public holiday
   ngày lễ chung
  • public opinion
   dư luận, công luận
  • public library
   thư viện công cộng
  • public school
   trường công
  • public utilities
   những ngành phục vụ công cộng (điện, nước...)
 • công khai
  • to make a public protest
   phản đối công khai
  • to give something public utterance
   công bố cái gì
danh từ
 • công chúng, quần chúng
  • to append to the public
   kêu gọi quần chúng
 • nhân dân, dân chúng
  • the British public
   nhân dân Anh
 • giới
  • the sporting public
   giới ham chuộng thể thao
  • the reading public
   giới bạn đọc
 • (thông tục), (như) public_house
IDIOMS
 • in public
  • giữa công chúng, công khai
Related words
Comments and discussion on the word "public"