Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pulse
/pʌls/
Jump to user comments
danh từ
 • hột đỗ đậu
 • (y học) mạch
  • to feel the pulse
   bắt mạch; (nghĩa bóng) thăm dò ý định (của ai)
 • nhịp đập; (nghĩa bóng) nhịp đập của cuộc sống, cảm xúc rộn ràng
  • to stir one's pulses
   gây cảm xúc rộn ràng
  • the pulse of the nation
   sự xúc động của cả nước, nhịp đập của trái tim cả nước (khi có một sự kiện gì...)
 • (âm nhạc) nhịp điệu
 • (vật lý) xung
  • discharge pulse
   xung phóng điện
nội động từ
 • đập (mạch...)
Related search result for "pulse"
Comments and discussion on the word "pulse"