Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pump
/pʌmp/
Jump to user comments
danh từ
 • giày nhảy (khiêu vũ)
 • cái bơm, máy bơm
  • hydraulic pump
   bơm thuỷ lực
 • sự bơm; cú bơm
 • mưu toan dò hỏi bí mật (của ai...); mưu toan moi tin tức (của ai); người có tài dò hỏi bí mật, người có tài moi tin tức
ngoại động từ
 • bơm
  • to pump water out of a ship
   bơm nước ra khỏi con tàu
  • to pump up a tyre
   bơm lốp xe
  • to pump up a bicycle
   bơm xe đạp
  • to pump a well dry
   bơm cạn giếng
 • (nghĩa bóng) tuôn ra hàng tràng (những lời chửi rủa...)
  • to pump abuses upon somebody
   chửi rủa như tát nước vào mặt ai
 • (nghĩa bóng) dò hỏi, moi (tin tức, bí mật...); moi tin tức ở (ai)
  • to pump a secret out of someone
   moi bí mật ở ai
 • ((thường) động tính từ quá khứ) làm hết hơi, làm thở đứt hơi
  • to be completely pumped by the climb
   trèo mệt đứt hơi
nội động từ
 • bơm, điều khiển máy bơm
 • lên lên xuống xuống mau (phong vũ biểu)
Related words
Related search result for "pump"
Comments and discussion on the word "pump"