Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
question
/'kwestʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • câu hỏi
  • to put a question
   đặt một câu hỏi
  • to answers a question
   trả lời một câu hỏi
 • vấn đề; điều bàn đến, điều nói đến
  • a nice question
   một vấn đề tế nhị
  • the question is...
   vấn đề là...
  • that is not the question
   vấn đề không phải là thế, vấn đề không phải ở đó
  • this is out of the question
   không thành vấn đề, không phải là chuyện bàn đến nữa
  • the person in question
   người đang được nói đến
  • the matter in question
   việc đang được bàn đến
  • to come into question
   được thảo luận bàn bạc; thành vấn đề thảo luận bàn bạc
IDIOMS
 • question!
  • xin đi vào đề! (trong hội nghị, nhắc người phát biểu nói lan man ngoài đề); có vấn đề đấy! (tỏ ý nghi ngờ sự việc do ai đang nói)
   • to put the question
    lấy biểu quyết
  • sự nghi ngờ
   • beyond all (out of, past without) question
    không còn nghi ngờ gì nữa
   • to call in question
    đặt thành vấn đề nghi ngờ
   • to make no question of...
    không may may nghi ngờ gì về...
  • (từ cổ,nghĩa cổ) sự tra tấn để bắt cung khai
   • to be put to the question
    bị tra tấn đề bắt cung khai
 • to beg the question
  • coi như vấn đề đưa ra là đã quyết định rồi (đã đúng rồi) chẳng cần phải thảo luận làm gì
ngoại động từ
 • hỏi, hỏi cung
 • nghi ngờ; đặt thành vấn đề
  • to question the honesty of somebody
   nghi ngờ tính lương thiện (chân thật) của ai
  • it cannot be questioned but [that]
   không thể còn nghi ngờ gì nữa là, chắc chắn là
 • điều tra, nghiên cứu, xem xét (sự việc, hiện tượng)
Comments and discussion on the word "question"