Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
motion
/'mouʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự vận động, sự chuyển đông, sự di động
  • motion to and from
   sự chuyển động qua lại
 • cử động, cử chỉ, dáng đi
  • a very graceful motion
   dáng đi rất duyên dáng
 • bản kiến nghị; sự đề nghị
  • to table a motion
   đưa ra một đề nghị
  • on the motion of
   theo đề nghị của
 • (y học) sự đi ngoài, sự đi ỉa
 • máy móc
động từ
 • ra hiệu, ra ý
  • to motion someone to go out
   ra hiệu cho ai đi ra
Related search result for "motion"
Comments and discussion on the word "motion"