Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
reader
/'ri:də/
Jump to user comments
danh từ
 • người đọc, độc giả
 • người mê đọc sách
  • to be a great reader
   rất mê đọc sách; đọc sách rất nhiều
 • phó giáo sư (trường đại học)
 • (ngành in) người đọc và sửa bản in thử ((cũng) proot reader)
 • (tôn giáo) người đọc kinh (trong nhà thờ) ((cũng) lay reader)
 • người đọc bản thảo (ở nhà xuất bản) ((cũng) publisher's reader)
 • tập văn tuyển
 • (từ lóng) sổ tay
Related search result for "reader"
Comments and discussion on the word "reader"