Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
allow
/ə'lau/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cho phép để cho
  • allow me to help you
   cho phép tôi được giúp anh một tay
  • smoking is not allowed here
   không được hút thuốc lá ở đây
  • to allow oneself
   tự cho phép mình
  • I'll not allow you to be ill-treated
   tôi sẽ không để cho anh bị ngược đãi đâu
 • thừa nhận, công nhận, chấp nhận
  • to allow something to be true
   công nhận cái gì là đúng sự thật
  • I allow that I am wrong
   tôi nhận là tôi sai
  • to allow a request
   chấp đơn
 • cho, cấp cho, trợ cấp, cấp phát
  • to be allowed 300đ a year
   mỗi năm được trợ cấp 300đ
 • (thương nghiệp); (tài chính) trừ bớt; thêm
  • to allow 5 per cent for breakage
   trừ 5 rò (tài chính) nủm nạnh 8; thêm 5 rò (tài chính) nủm nạnh 8
nội động từ
 • (+ for) kể đến, tính đến; chiếu cố đến, chú ý đến
  • allow to for the delays coused by bad weather
   tính đến sự chậm trễ do thời tiết xấu gây ra
  • after allowing for...
   sau khi đã tính đến...
 • (+ of) cho phép; chịu được, dung thứ được, chấp nhận
  • the question allows of no dispute
   vấn đề không cho phép bàn cãi gì cả
  • I can't allow of this noise going on
   tôi không thể chịu được cái tiếng ầm ỹ ấy cứ kéo dài mãi
Related search result for "allow"
Comments and discussion on the word "allow"