Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
reject
/'ri:dʤekt/
Jump to user comments
danh từ
 • vật bị loại, vật bỏ đi, vật không được chọn
 • người bị loại (trong kỳ tuyển quân...), người bị đánh hỏng thi
 • (thương nghiệp) phế phẩm
ngoại động từ
 • không nhanh, không chấp thuận, bác bỏ
  • to reject someone's demand
   bác bỏ yêu câu của ai
 • loại ra, bỏ ra; đánh hỏng (thí sinh)
 • từ chối không tiếp (ai)
 • mửa, nôn ra
Related search result for "reject"
Comments and discussion on the word "reject"