Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
grant
/grɑ:nt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cho, sự ban cho, sự cấp cho
 • trợ cấp
  • to make a grant to somebody
   trợ cấp cho ai
 • sự nhượng, sự nhường lại (của cải, quyền...)
 • (pháp lý) sự chuyển nhượng bằng khế ước
IDIOMS
 • capitation
  • tiền trợ cấp
ngoại động từ
 • cho, ban (ơn), cấp
  • to grant a favour
   gia ơn, ban ơn
  • to grant somebody a permission to do something
   cho phép ai làm việc gì
 • thừa nhận, công nhận, cho là
  • to take for granted
   cho là dĩ nhiên, cho là điều tất nhiên
 • nhượng (của cải, quyền...)
Related search result for "grant"
Comments and discussion on the word "grant"