Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
remote
/ri'mout/
Jump to user comments
tính từ
 • xa, xa xôi, xa xăm
  • to be remote from the road
   ở cách xa đường cái
  • remote causes
   nguyên nhân xa xôi
  • remote kinsman
   người bà con xa
  • remote control
   (kỹ thuật) sự điều khiển từ xa
  • the remote past
   quá khứ xa xưa
  • in the remote future
   trong tương lai xa xôi
 • xa cách, cách biệt (thái độ...)
 • hẻo lánh
  • a remote village in the North West
   một vùng hẻo lánh trên vùng tây bắc
 • tí chút, chút đỉnh, hơi, mơ hồ thoang thoáng
  • to have not a remote conception of...
   chỉ có một khái niệm mơ hồ vè...
  • a remote resemblance
   sự hơi giống nhau
Related words
Related search result for "remote"
Comments and discussion on the word "remote"