Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
outside
/'aut'said/
Jump to user comments
danh từ
 • bề ngoài, bên ngoài
  • to open the door from the outside
   mở cửa từ bên ngoài
 • thế giới bên ngoài
 • hành khách ngồi phía ngoài
 • (số nhiều) những tờ giấy ngoài (của một ram giấy)
IDIOMS
 • at the outside
  • nhiều nhất là, tối đa là
   • it is four kilometers at the outside
    nhiều nhất là 4 kilômét
phó từ
 • ở phía ngoài; ở ngoài trời; ở ngoài biển khơi
  • put these flowers outside
   hây để những bông hoa này ra ngoài (phòng)
IDIOMS
 • come outside
  • ra ngoài đi, thử ra ngoài chơi nào (thách thức)
 • to get outside of
  • (từ lóng) hiểu
  • chén, nhậu
tính từ
 • ở ngoài, ở gần phía ngoài
  • outside seat
   ghế ở gần phía ngoài, ghế phía đằng cuối
  • outside work
   việc làm ở ngoài trời
 • mỏng manh (cơ hội)
 • của người ngoài
  • an outside opinion
   ý kiến của người ngoài (không phải là nhị sĩ)
  • outside broker
   người mua bán cổ phần ở ngoài (không thuộc sở chứng khoán)
 • cao nhất, tối đa
  • to quote the outside prices
   định giá cao nhất
giới từ
 • ngoài, ra ngoài
  • cannot go outside the evidence
   không thể đi ra ngoài bằng chứng được
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) trừ ra
IDIOMS
 • outside of
  • ngoài ra
Related search result for "outside"
Comments and discussion on the word "outside"