Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rent
/rent/
Jump to user comments
danh từ
 • chỗ rách (ở quần áo); kẽ hở (ở đám mây); khe lá
 • chỗ nẻ, kẽ nứt (ở mặt đất), khe núi
 • (nghĩa bóng) sự phân ly, sự chia rẽ (trong một đảng...)
danh từ
 • tiền thuê (nhà, đất); tô
  • rent in kind
   tô bằng hiện vật
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự thuê
 • (từ lóng) sự cướp bóc, sự cướp đoạt
ngoại động từ
 • cho thuê (nhà, đất); cho cấy thu tô (ruộng đất)
  • to rent a house to someone
   cho ai thuê nhà
 • thuê (nhà, đất); cày nộp tô (ruộng đất)
  • lost of poor peasant had to rent land
   nhiều nông dân nghèo trước đây phải cày ruộng nộp tô
 • bắt giả tiền thuế, bắt nộp tô
  • to rent one's tenant high
   bắt người thuê giá tiền thuê cao
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cho thuê (cái gì)
nội động từ
 • (được) cho thuê
  • this building rents at 1,000d a year
   toà nhà này cho thuê với giá 1 000 đồng một năm
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của rend
Related search result for "rent"
Comments and discussion on the word "rent"