Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
science
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • khoa học
  • Sciences expérimentales
   khoa học thực nghiệm
  • Homme de science
   nhà khoa học
  • Sciences appliquées
   khoa học ứng dụng
  • Sciences exactes
   khoa học chính xác
  • Sciences humaines
   khoa học nhân văn
  • Sciences pures
   khoa học thuần túy
  • Sciences sociales
   khoa học xã hội
 • (văn học) sự thông hiểu
  • La science du bien et du mal
   sự thông hiểu về thiện và ác
 • (văn học) sự khéo léo, sự tài tình
  • Manoeuvrer avec une science consommée
   thao tác với một sự tài tình tuyệt vời
Related words
Related search result for "science"
Comments and discussion on the word "science"