Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
seesaw
/'si:sɔ:/
Jump to user comments
danh từ
 • ván bập bênh (trò chơi của trẻ em)
 • trò chơi bập bênh
  • to play [at] seesaw
   chơi bập bênh
 • động tác đẩy tới kéo lui, động tác kéo cưa, tình trạng cò cưa
tính từ
 • đẩy tới, kéo lui, cò cưa
  • seesaw motion
   chuyển động cò cưa
 • dao động, lưỡng lự, không kiên định
  • seesaw policy
   chính sách không kiên định
phó từ
 • đẩy tới, kéo lui, cò cưa
IDIOMS
 • to go seasaw
  • lắc lư, lui tới
nội động từ
 • chơi bập bênh
 • bập bênh, đẩy tới, kéo lui, cò cưa
 • lưỡng lự, dao động
Related search result for "seesaw"
Comments and discussion on the word "seesaw"