Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
seek
/si:k/
Jump to user comments
động từ sought
 • tìm, đi tìm, tìm kiếm, cố tìm cho được
  • to seek employment
   tìm việc làm
  • to go seeking advice
   đi tìm sự giúp đỡ ý kiến
 • mưu cầu, theo đuổi, nhằm vào, cố gắng
  • to seek to make peace
   cố gắng dàn hoà
  • to seek someone's life' to seek to kill someone
   nhằm hại tính mệnh ai, nhằm giết ai
 • thỉnh cầu, yêu cầu
  • to seek someone's aid
   yêu cầu sự giúp đỡ của ai
 • theo đuổi (danh vọng); săn đón, thăm hỏi
IDIOMS
 • to seek after
 • to seek for
  • đi tìm, tìm kiếm
 • to seek out
  • tìm, nhằm tìm (ai)
   • to seek out the author of a murder
    tìm thủ phạm cho vụ giết người
  • tìm thấy
 • to seek through
  • lục tìm, lục soát
 • to be to seek (much to seek)
  • còn thiếu, còn cần
   • good teacher are to seek
    còn thiếu nhiều giáo viên giỏi
   • to be to seek in grammar
    cần phải học thêm ngữ pháp
Related words
Related search result for "seek"
Comments and discussion on the word "seek"