Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sky
/skai/
Jump to user comments
danh từ
 • trời, bầu trời
  • clear sky
   trời trong
  • under the open sky
   ngoài trời
  • to laund (praise, extol) someone to the skies
   tân ai lên tận mây xanh
 • cõi tiên, thiêng đường
 • khí hậu, thời tiết
  • under warmer sky (skies)
   ở (nơi) khí hậu ấm hơn
IDIOMS
 • if the sky fall we shall catch larks
  • (xem) lark
 • out of a clear sky
  • thình lình, không báo trước
ngoại động từ
 • (thể dục,thể thao) đánh vọt lên cao (bóng crickê)
 • treo (tranh) cao quá; treo tranh (của ai) quá cao
Related words
Related search result for "sky"
Comments and discussion on the word "sky"