Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
toss
/tɔs/
Jump to user comments
danh từ
 • sự quẳng lên, sự ném lên, sự tung
 • trò chơi sấp ngửa
  • to win the toss
   đoán đúng trong trò chơi sấp ngửa; thắng lợi
 • sự hất (đầu, hàm...)
  • a toss of the head
   cái hất đầu
 • sự ngã ((thường) từ trên ngựa xuống)
  • to take a toss
   ngã ngựa; (nghĩa bóng) thất bại
ngoại động từ
 • quẳng lên, ném lên, tung
  • to toss the ball
   tung quả bóng
  • to toss money about
   quẳng tiền qua cửa sổ, ăn tiêu hoang phí
  • to toss up a coin
   tung đồng tiền (chơi sấp ngửa)
 • hất; làm tròng trành
  • to toss the head
   hất đầu
  • the aeroplane was tossed [about] in the stormy sky
   chiếc máy bay tròng trành trong bầu trời bão táp
nội động từ
 • chơi sấp ngửa
 • lúc lắc, tròng trành
  • the ship tossed on the sea
   con tàu tròng trành trên biển cả
 • lật đi lật lại; trở mình trằn trọc
  • he tossed about in his bed
   anh ta trở mình trằn trọc trên giường
 • vỗ bập bềnh (sóng)
 • tung bóng lên (quần vợt)
IDIOMS
 • to toss about
  • vứt lung tung
 • to toss away
  • ném đi, vứt đi
 • to toss off
  • nốc (rượu) một hơi
  • giải quyết nhanh chóng (công việc)
 • to toss up
  • tung (đồng tiền...) lên
  • nấu quàng nấu quấy (đồ ăn)
Related search result for "toss"
Comments and discussion on the word "toss"