Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
solicit
/sə'lisit/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • khẩn khoản, nài xin
  • to solicit favours
   nài xin ân huệ
 • thu hút
  • marvels solicit attention
   những sự kỳ lại thu hút sự chú ý
 • gạ gẫm, níu kéo, chài (gái điếm)
Related words
Related search result for "solicit"
Comments and discussion on the word "solicit"