Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
slim
/slim/
Jump to user comments
tính từ
 • mảnh khảnh, mảnh dẻ, thon
  • slim fingers
   ngón tay thon búp măng
 • ít ỏi, sơ sài, nghèo nàn, mỏng manh
  • slim possibility
   khả năng có thể được rất mỏng manh
 • láu, khôn lỏi, xảo quyệt
ngoại động từ
 • làm cho người thon nhỏ (bằng cách ăn kiêng và tập thể dục)
nội động từ
 • trở thành thon nhỏ
danh từ
 • bùn, bùn loãng
 • nhớt cá
 • chất nhớ bẩn
 • Bitum lỏng
ngoại động từ
 • phủ đầy bùn; phủ đầy
Related search result for "slim"
Comments and discussion on the word "slim"