Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
studio
/'stju:diou/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều studios
  • xưởng vẽ, xưởng điêu khắc...
  • (số nhiều) xưởng phim
  • (rađiô) Xtuđiô
Related search result for "studio"
Comments and discussion on the word "studio"