Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
swill
/swil/
Jump to user comments
danh từ
 • sự rửa, sự cọ
 • nước vo gạo (cho lợn ăn)
 • rượu loại tồi
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) cuộc chè chén lu bù
động từ
 • cọ, rửa
  • to swill out a basin
   cọ một cái chậu
 • nốc ừng ực
Related words
Related search result for "swill"
Comments and discussion on the word "swill"