Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tôt
Jump to user comments
phó từ
 • sớm
  • Se lever tôt
   dậy sớm
 • (từ cũ, nghĩa cũ) nhanh
  • au plus tôt
   sớm nhất, nhanh nhất
  • avoir tôt fait de
   đã sớm làm xong (việc gì)
  • le plus tôt possible
   càng sớm càng hay
  • tôt ou tard
   xem tard
  • Tau, taud, taux.
Related words
Related search result for "tôt"
Comments and discussion on the word "tôt"