Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
this
/ðis/
Jump to user comments
tính từ chỉ định, số nhiều these
 • này
  • this box
   cái hộp này
  • this way
   lối này
  • by this time
   bây giờ, hiện nay, lúc này
  • this he has been ill these two months
   anh ấy ốm hai tháng nay
  • this day last year
   ngày này năm ngoái
đại từ chỉ định, số nhiều these
 • cái này, điều này, việc này
  • I don't like this
   tôi không thích cái này
  • will you have this or that?
   anh muốn cái này hay cái kia?
 • thế này
  • to it like this
   hãy làm việc dó như thế này
IDIOMS
 • by this
  • bây giờ, hiện nay, lúc này
 • with this; at this
  • như thế này, cơ sự đã thế này, vào lúc sự việc thế này
phó từ
 • như thế này
  • this far
   xa thế này; tới đây, tới bây giờ
  • it was this big
   nó to như thế này
Related search result for "this"
Comments and discussion on the word "this"