Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tirage
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự kéo
  • Tirage d'une corde
   sự kéo một dây thừng
  • Tirage de la soie
   sự kéo tơ
  • Chevaux de tirage
   ngựa kéo thuyền
 • sự thông gió
  • Tirage d'une cheminée
   sự thông gió ở một lò sưởi
 • sự in, bản in, số lượng in
  • Tirage à la main
   sự in (bằng) tay
  • Tirage d'un film
   sự in một cuốn phim
  • Beau tirage
   bản in đẹp
  • Journal à gros tirage
   tờ báo số lượng in lớn
 • sự rút (thăm); sự xổ số
  • Tirage au sort
   sự rút thăm
  • Demain le tirage!
   ngày mai xổ số
 • sự phát hành
  • Tirage d'un effet
   sự phát hành kỳ phiếu
  • il y a du tirage
   (thân mật) có khó khăn
Related search result for "tirage"
Comments and discussion on the word "tirage"