Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tiroir
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • ngăn kéo
  • Tiroir d'armoire
   ngăn kéo tủ
 • (cơ khí, cơ học) van trượt
  • fond de tiroir
   (nghĩa bóng) đồ cũ kỹ, đồ vứt đi
  • pièce à tiroirs
   vở kịch xen thêm những hồi xa chủ đề
  • roman à tiroirs
   cuốn tiểu thuyết xen thêm những hồi xa cốt truyện
Related search result for "tiroir"
Comments and discussion on the word "tiroir"