Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
unction
/'ʌɳkʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự xoa, sự xức; thuốc xoa, dầu xức
 • (tôn giáo) lễ xức dầu
 • (nghĩa bóng) cái êm dịu ngọt ngào; giọng trầm trầm
  • to speak with unction
   nói giọng trầm trầm
 • sự vui thú, sự khoái trá
  • to tell the story with unction
   kể câu chuyện một cách khoái trá
Comments and discussion on the word "unction"