Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
unit
/'ju:nit/
Jump to user comments
danh từ
 • một, một cái
 • đơn vị
  • a unit of length
   đơn vị đo chiều dài
  • a unit of weight
   đơn vị trọng lượng
  • a monetary unit
   đơn vị tiền tệ
  • magnetic unit
   đơn vị từ
  • a combat unit
   đơn vị chiến đấu
Comments and discussion on the word "unit"