Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
unity
/'ju:niti/
Jump to user comments
danh từ
 • tính đơn nhất, tính thuần nhất, tính duy nhất, tính đồng nhất
  • the unity of the painting
   tính đồng nhất của bức tranh
 • sự thống nhất
  • national unity
   sự thống nhất quốc gia
 • sự đoàn kết, sự hoà hợp, sự hoà thuận
 • (toán học) đơn vị
Related words
Comments and discussion on the word "unity"